donderdag 11 november 2010

Volledige planschade risico-analyse vanaf € 1.500,--
Hieronder heb ik uiteengezet hoe ik door een specialisatie mijn werkprocessen zodanig heb geoptimaliseerd dat ik daardoor zeer efficient kan werken zonder daarbij aan kwaliteit in te boeten. Dat betekent dat ik dus ook scherpe prijzen kan hanteren. Uitgangspunt daarbij is dat u mij tijdig alle benodigde informatie aanlevert. De meeste planschade risico-analyses betreffen kleinschalige projecten met een beperkt aantal schadegevoelige objecten. Het is dan goed mogelijk om een inschatting te maken van de tijd die ik nodig heb om dit rapport uit te brengen. In de meeste gevallen zal het rapport overtuigingskracht dienen te bezitten om derden ervan te kunnen overtuigen dat de analyse deugdelijk is verricht. Dat betekent dat een aantal stappen uitvoerig dient te worden onderbouwd (bijvoorbeeld de interpretatie van het huidige en beoogde planologische regime, de planologische vergelijking, de onderbouwing van de planologische inbreuk en de eventuele taxatie van de schade). Voor een eenvoudig project met een beperkte reistijd kan ik dit al vanaf een vast bedrag van € 1.500,-- (ex btw) voor u verzorgen.

Quick scan analyse voor € 500,--
Soms wilt u slechts weten aan welk bedrag u moet denken. Daar hoeft dan geen lijvig rapport aan ten grondslag liggen maar dat kan op een enkel A4-tje. Een opname van de situatie ter plaatse kan achterwege blijven. Dat noem ik dan een quick-scan analyse. Als u alle door mij benodigde stukken tijdig kunt aanleveren dan kan ik de quick scan voor een eenvoudig project al voor u verzorgen voor een bedrag vanaf € 500,-- (ex btw).

Taxatie waardedaling van uw woning voor € 250,--
Indien u uitsluitend wilt weten wat de waardedaling van uw eigen woonhuis zal zijn kan ik dit voor een bedrag van € 250,- ex btw voor u verzorgen.

Korte doorlooptijd
U heeft vaak haast. Dat begrijp ik heel goed. Daarom vind ik het belangrijk om u een korte doorlooptijd te kunnen bieden. Een uitvoeringsperiode van 2-4 weken voor een volledige planschaderisico-analyse blijkt in de praktijk haalbaar. Voor een quick scan kan dit vaak al binnen 2 weken. Een taxatie van de waardedaling van uw woonhuis kan binnen 1 week.

Van Iersel Juridisch Advies
Mr. Jan-Willem H.M. van Iersel RT
Postbus 506
3700 AM ZEIST

Een gekwalificeerd specialist met veel ervaring

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Jan-Willem van Iersel en ik ben sinds ruim 12 jaar actief als jurist bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht. Tevens mag ik mij sinds 2005 gecertificeerd registertaxateur noemen (RT) en ben ik in 2006 be├źdigd als rentmeester bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. In 2010 heb ik mijn opleiding als Gerechtelijk deskundige succesvol afgerond waardoor ik in aanmerking kom voor een registratie bij het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).

Ik bedien mijn opdrachtgevers vanuit mijn eenmanszaak Van Iersel Juridisch Advies. Ik ben daarin gespecialiseerd in, en richt mij ook specifiek op, het rechtsgebied planschade. Ik ben daardoor goed in staat om de ontwikkelingen in de jurisprudentie nauwgezet te volgen. In de periode dat ik actief ben binnen het planschaderecht zijn inmiddels meerdere van mijn schadecommissierapporten gevolgd door de Raad van State (o.a. Raad van State 6 februari 2008, 200703775/1 en Raad van State 14 april 2004, 200303391/1).

Door de specifieke focus op planschade zijn mijn werkprocessen geoptimaliseerd zodat een zeer effici├źnte aanpak is gewaarborgd. Bovendien ken ik als eenmanszaak een lage overhead. De centrale ligging in Zeist maakt bovendien reisafstanden overzichtelijk. Hoge kwaliteit hoeft dus niet duur te zijn.

Van Iersel Juridisch Advies
mr Jan-Willem H.M. van Iersel RT
Postbus 506
3700 AM ZEIST
[1]

Waarom een planschaderisico-analyse?

Een bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan waardoor een herziening dan wel vrijstelling van dit plan noodzakelijk is. Deze planologische verandering kan gevolgen hebben voor de nabije omgeving. Belanghebbenden kunnen dan immers een beroep doen op de schaderegeling ex artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro). De gemeente dient eventuele schade te vergoeden. Door toepassing van artikel 6.4a Wro kan de gemeente de (plan)schade afwentelen op de initiatiefnemer van het bouwplan.

Het is dus van belang dat er tijdig inzicht is in de gevolgen van een eventuele planologische wijziging. Met een gedegen planschade risico-analyse kunnen de risico’s voor u al in een vroeg stadium in beeld worden gebracht. Zo kunt u eventueel nog maatregelen treffen ter beperking van de schade.